16
17
18
19
2
20
21
1
10
11
12
13
14
15
3
4
5
6
7
8
9

IPEMED

Institut perspektiva ekonomije Mediterana (IPEMED) je splitska organizacija civilnog društva koja podržava hrvatski nezavisni think-tank Euromediteranski forum (EMEF) (www.emef.hr) te koordinira aktivnosti europske ekonomske interesne grupe (EEIG) EU-Plan u Hrvatskoj.

IPEMED jedinicama lokalne samouprave nudi suradnju za pokretanje i unaprjeđenje njegovih aktivnosti za sudjelovanje u europskim politikama, programima, mjerama i projektima. Pri tome će IPEMED koristiti sve raspoložive stručne i znanstvene kapacitete EMEF-a i EU-Plana. Posebno, predložena suradnja obuhvaća promoviranje, zagovaranje i nadziranje specifičnih interesa u europskim i regionalnim programima i politikama, pravodobno informiranje o euro-mediteranskim projektima, savjetovanje oko pripreme projekata, vrednovanje projektnih ideja i njihovo pretvaranje u kvalitetne projektne prijedloge, komunikacijsku strategiju, predlaganje institucionaliziranih oblika partnerstava (uključujući javno-privatno partnerstvo), koordinaciju između uključenih dionika, procjenu učinaka s preporukama za prilagodbu te povezivanje s glavnim euro-mediteranskim mrežama, institucijama i organizacijama. 
EU-Plan je europska organizacija sa statusom javne pravne osobe, sa sjedištem u Trstu, čiji tim čine iskusni stručnjaci za pružanje tehničke pomoći svim akterima za upravljanje fondova EU, s glavnim ciljem podržavanja njihovog strateškog programiranja te izrade razvojnih planova i projekata u svim područjima europske pravne stečevine i politika. Aktivnosti tehničke pomoći usmjerene su na potporu predstavnicima javnog i privatnog sektora pri uspostavljanju i razvoju njihovih operativnih planova, izradi projekata te izgradnji potrebnih kapaciteta u skladu sa smjernicama, razvojnim prioritetima, politikama i mjerama EU. U navedenom smislu EU-Plan je partner niza velikih talijanskih institucija i ustanova s kojima uspostavlja stratešku i programsku suradnju sa zainteresiranim hrvatskim akterima.